Hasta Hak ve Sorumlulukları

Dünyada sahip olduğumuz en büyük değer sağlığımız… Sağlık hizmetleri,yaşamsal önemi nedeniyle kişilerin hak ve sorumluluklarından ödün verilemez niteliktedir. İstanbul Onkoloji Hastanesi olarak biz inanıyoruz ki, toplumda yaşayan her bireyin yaş, cins, ırk, din, sosyal, fiziksel ya da ruhsal durumları ne olursa olsun saygı duyulması gereken hakları olduğu gibi bulunduğu ortam ve kişilere karşı sorumlulukları vardır. Bizler ancak, bu hak ve sorumluluklara saygı duyduğumuzda, sağlıklı ve mutlu bir çevre oluşturabiliriz.

İstanbul Onkoloji Hastanesi’ne başvuran tüm hastalarımız ve yakınlarının hastanemizde kaldıkları süre boyunca tüm haklarına saygı duyuyor ve onların da sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. 

Tanı ve tedavi amacıyla hastanemize başvuran her birey, hastanemiz tarafından denetlenen ve yazılı hale getirilmiş haklarını her zaman talep edebilirler.


HASTA HAKLARI

Hizmetlerden Yararlanma Hakkı

• Hastanemize başvuran tüm hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden yararlanma hakkına sahiptir.
• Hastanemize başvuran her birey, dil, din, ırk veya mezhep ayrımı yapılmaksızın tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.
• Hastalarımız hastanemizin sunduğu tanı ve tedavi imkânları ve bu hizmetlere nasıl ulaşılacağı konusunda bilgilenme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, hekimini ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastalarımız yazılı istekte bulundukları takdirde, tüm kayıtları istenilen diğer kuruma acil bir şekilde gönderilir.
• Hastanemizde ve/veya anlaşmalı olduğumuz diğer kurumlardaki sağlık görevlileri, hastalarımıza tıbbi etik, kural ve ilkelere aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.
• Hastalarımız, organ nakli ya da deneysel araştırma gibi uygulamalarda ülkenin yasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hareket etme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, arzu ettikleri takdirde, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda hastanemizin verdiği hizmetlerden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, ağrılarının kesilmesini isteme hakkına sahiptir. Tüm hastalarımızın ağrılarının değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini isteme, ağrı nedenleri ile tedavi yöntemleri hakkında bilgi alma hakkı vardır.

Saygı ve İtibar Görme Hakkı

• Hastalarımız ve aileleri her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarlarının korunduğu saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda hizmet alma hakkına sahiptir.
• Hastanemizde hiçbir çalışan, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir.
• Hastalarımız, problemlerini hastanemiz ilkeleri ve var olan ülke yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.

Mahremiyet Hakkı

• Hastalarımızın tüm tedavi sürecinde mahremiyete uygun bir ortamda hizmet alma hakkı vardır.
• Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, hizmet aldıkları tüm noktalarda, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak ortamları isteme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, diledikleri takdirde, bedelini ödemek koşulu ile ek güvenlik isteme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, kendilerine ait tıbbi bilgilerin gizliliğinin ölümden sonra bile korunması hakkına sahiptir. Bu bilgiler hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı doğrultusunda ilgili mercilere açıklanır. Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.

Hastanın Onay Verme Hakkı

• Hastalarımız kendileri veya yasal temsilcileri kanalı ile önerilen tıbbi girişimleri ve her bir girişimin potansiyel risk veya yararlarını, önerilen girişimlerin alternatifl erini, tedavisiz kalmanın sonucunu ve gelişecek
süreci içerecek şekilde sağlık durumları konusunda anlayabileceği dil ve yöntemle tam bilgi alma hakkına sahiptir.
• Hastalarımızın bilgilendirme ve onayı tıbbı ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili ciddi yan etki riski, ölüm riski, nekahat ile ilgili problemler, başarı şansı gibi konularda bilgilendirme yapıldıktan sonra uygulanacak
tedaviye karar verme hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığı taktirde yapılacak işlemlere onay verdiğini kabul etmiş sayılır.

Bilgi Edinme Hakkı

• Hastalarımız, tanı ve tedavi süreçleri ile tedavinin gidişatına ilişkin tam ve yeni bilgilerinin ve dokümanlarının bir kopyasını almayı ve bunlara bakmayı talep etme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız ağrının doğru değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
• Hastalarımızın ve ailelerinin organ ve diğer dokuları bağışlamayı nasıl seçecekleri konusunda bilgi alma hakları vardır.
• Hastalarımızın, hastanede yürütülen klinik araştırma ve deneylere nasıl katılabilecekleri konusunda haberdar edilme, katılmayı kabul eden hastalarımızın da nasıl korunakları konusunda kendilerinin ve ailelerinin bilgi alma hakkı vardır.
• Hastalarımız, eğitim ve araştırmalara katılımda gönüllü olma hakkına sahiptir.
• Hastalarımız hastane misyonu hakkında açıkça bilgi alma hakkına sahiptir.

Kimliği Bilme Hakkı

• Hastalarımız, hastanemizde ilişkide bulundukları tüm görevlilerin kimlikleri ve meslek sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.

Haberleşme Hakkı

• Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi dillerini anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.

Konsültasyon (Danışma) Hakkı

• Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı taktirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.

İkinci Görüş İsteme Hakkı

• Hasta tedavisi ile ilgilenen hekim dışında aynı branşta görev yapan bir başka hekimden sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkına sahiptir.

Personeli Seçme ve Değiştirme Hakkı

• Hastalarımız kendi tedavilerinden sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelini seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı

• Hastalarımız tabii olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Planlanan Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

• Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere, hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetme veya durdurmasını isteme hakkına sahiptir.
• Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.
• Hastamız doktoru tarafından planlanan tedaviyi reddetmekle doğacak sonuçlardan kendi sorumludur.

Hastane Kural ve Uygulamalarını Bilme Hakkı

• Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, tıbbi kayıtlarda bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Güvenlik Hakkı

• Herkesin sağlık kurumunda güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır. Hastaların, ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirler hastanemizce alınır.
• Hastanemizde çocuklar, engelli bireyler ve yaşlılar (yalnız, bakıma muhtaç, refakatçisi olmayan) için uygun koruma önlemleri alınmıştır.

Tedavi Bedellerini Bilme Hakkı

• Hastalarımız tedavi öncesinde, tedavi hizmet bedellerini öğrenme hakkına sahiptir.
• Hastalarımız daha sonra aldıkları hizmet karşılığında ödediği bedellerin açık ve detaylı faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.

Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı

• Hastalarımız, tanı konulması işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine özgü kıyafetlerini giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.

Şikayet/Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı

• Hasta ve hasta ailesi hasta haklarının ihlali halinde hastanemizde şikayet mekanizmasının başlatılması, gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonucundan haberdar edilmesi hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakları saklı kalmak koşulu ile hastanemizin Hasta Hakları Ofisi’ne şikayetlerini bildirme hakkına sahiptir. Şikayetlerin
hastanemiz içinde çözülememesi halinde hastalarımız, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek yerel idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir.
• Hastalarımız, hukuki hakları içinde, yargıya başvurma hakkına sahiptir.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

• Hastalarımız dini farklılık gözetilmeksizin ve tedaviye engel olmadığı sürece dini vecibelerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir.

Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

• Hastalarımız, hastane kuralları çerçevesinde dini hizmetlerden faydalanma hakkına sahiptir.
• Temin edilebildiği ölçüde, hasta ve/veya yakınının isteği ile hastamızın dini ihtiyaçlarına göre bir din görevlisi getirme hakkı vardır.

Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı

• Hastalarımız, hastanemiz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde ziyaretçi kabul etmek ve refakatçi bulundurma hakkına sahiptir.
 

HASTA SORUMLULUKLARI

Bilgi Verme Sorumluluğu

• Hastalarımız, tıbbi hizmet vermekle görevli doktor ve hemşirelere bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikayetler, uygulanan tedaviler, kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler konusunda doğru ve tam bilgi vermelidir.
• Hastalarımız yapılacak işlemlerle ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmelidir.

Enfeksiyon Kontrol Sorumluluğu

• Hasta ve yakınlarımız enfeksiyon hastalıklarının yayılmaması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmak ile sorumludur.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

• Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da tanısı olan hastalarımız, yetkili hekimin çıkmasında sakınca olmadığını gösteren izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Önerilere Uyma Sorumluluğu

• Hastalarımız tedavisinden sorumlu doktor tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve doktorun talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.

Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma Sorumluluğu

• Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.
• Belirlenen kural ve uygulamalara uyulmaması, yapılan uyarıların dinlenmemesi halinde, hastalarımız yetkili hekimin teklifi ve ilgili direktörün onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarılabilecekleri hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli, bu kurala uyacaklarını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.

Saygı Gösterme Sorumluluğu

• Hastalarımız, sağlık kuruluşu içersinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur.

Uygunsuz İstekte Bulunmama Sorumluluğu

• Hastalarımız, yetkili hekim tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu

• Hastalarımız, ziyaretçilerini hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
• Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek, içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyması sorumluluğu vardır.

İnceleme ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

• Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluş tarafından karşılanacağını bildirmelidir.
• Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödenmesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Eğer tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, hastalarımız bunlarla ilgili sevk ya da resmi kağıtları zamanında sağlamalıdır.
• Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı, tedavi devam ederken getirmelidir.
• Ücretsiz tedavi hakkı olan hastalarımız, bu haklarını belgelerle kesinleştirmeli ve ücretsiz hasta bakma kriterlerine uygunluğunu belgelemelidir.

Tazmin Etme Sorumluluğu

• Hastalarımızın, kusurlu kullanım sonucu veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine zarar verdikleri takdirde zarar ve ziyanı tazmin etme sorumluğu kendilerine aittir.

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.