print
Tıbbi Onkoloji
 • Soru :
  Fazıl Bey
  23 Kasım 2021
  Hocam annem 1,5 sene önce meme ca geçirdi. Son zamanlarda sürekli sağ üst kadran ağrısı vardı ama doktora her gittiğimizde hemanjiom var denilip gönderildik. Son kontrolümüzde usg da lezyonun hemanjioma benzemediği söylendi. Rapor şöyle: hepatosteatoz zemininde segment 6-7 bileşkesinde 17x10 mm ebatlarında lobule konturlu , içinde belli belirsiz milimetrik hiperekoik odaklar barındırıcı yapı izlendi. Biyopsi önerildi. Bu bulguları metastaz lehine yorumlamak doğru mudur?
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Pınar keklik
  20 Kasım 2021
  Hocam merhabalar, patoloji sonucumuz: Invaziv duktal karsinom memede 18*12mm lik kitle, trucut biyopsisi Özel boyamalar ise, 2_4'e Ck7 (+), Ki67(+), sma(-),er %80yaygınlıkta 3+Kuvvetli nükleer boyama, PR %60yaygınlıkta 2+kuvvetli nükleer boyama, cerb b2:skor 0(-), e-cadherin(+) şeklindedir. Çok kötü mü?
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  ismet bilgi
  19 Kasım 2021
  merhaba. Hocama sorum şudur: annem mide kanseri. 26 mayısta total gastrektomi ameliyatı oldu. akabinde kemoterapi dediler 4 kür kemoterapi aldı. 2 haftada bir yarım yarım şeklinde kemoterapi tedavisi aldı. 21 ekimde kemoterapi bitti. 8 kasımda annem pet bt çekildi sonucu aldık. annem için radyoterapi gerekli midir? verim olur mu yoksa radyoterapi annem için gerekli değil midir. teşekkür ederim. saygılarımla
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Nur
  10 Kasım 2021
  Merhaba hocam daha önce eşimin pet çekimini göndermiştim. Öncelikle yorumlamalarınız için teşekkür ederim. Bu süreçte bir çok tetik yaptırdık. Sizden ricam tekrar yorumlarsanız çok sevinirim. Ga-68 DOTA-PEPTİD GÖRÜNTÜLEME  ICD-10 Kodu:C80Boy/Kilo: 160cm / 71kgEnjeksiyon zamanı/Çekim Zamanı: 09:32/ 10:40Klinik Bilgi:Atipik karsinoid tümör  Teknik: Hastaya hidrasyon sağlanmasını takiben 5 mCi Ga-68 DOTA-PEPTİD enjeksiyonu yapılarak uygun koşullarda 60 dakika istirahat etmesi sağlanmıştır. Verteksten dizlere dek uzanan alana 3D PET/BT görüntülemesi yapılmıştır. Elde edilen görüntüler BT ile atenüasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra transaksiyel, koronal ve sagital düzlemde kesitler alınarak görsel ve sayısal olarak değerlendirilmiştir.   Bulgular: Baş-Boyun: PatolojikGa-68 DOTA-PEPTİD tutulumu izlenmemiştir. Toraks: Mediastende sağ üst paratrakeal büyüğü 14mm çaplı birkaç adet lenf nodunda hafif artmış Ga-68 DOTA-PEPTİD tutulumu izlenmiştir (SUVmaks:4,29). Sağ akciğer izlenmedi (opere). Karaciğer ve çevre abdominal yapılar opere hemitoraks bölgesine doğru yer değiştirmiştir.  Sol akciğerde patolojik Ga-68 DOTA-PEPTİD tutulumu izlenmemiştir. Abdomen: Karaciğer segment 7'de 32 mm ve segment 6'da 22 mm metabolik çaplı hipodens lezyonlarda patolojik artmış Ga-68 DOTA-PEPTİD tutulumu izlenmiştir (SUvmaks: 63,10). Abdomende diğer alanlarda patolojik Ga-68 DOTA-PEPTİD tutulumu izlenmemiştir. Pelvis: PatolojikGa-68 DOTA-PEPTİD tutulumu izlenmemiştir. İskelet Sistemi: Patolojik Ga-68 DOTA-PEPTİD tutulumu izlenmemiştir.   SONUÇ: -Karaciğerde tanımlanan bulgular primer malignitenin metastazı ile uyumludur. -Mediastende tanımlanan artmış Ga-68 DOTA-PEPTİD tutulumu izlenen lenf nodlarının klinik korelasyonu ve takibi önerilir.   *Değerlendirme mevcut teknik olanaklar ve güncel tıbbi bilgiler doğrultusunda yapılmıştır. İncelemenin hastanın klinik, muayene, laboratuvar ve varsa patoloji bulguları ile birlikte değerlendirilmesi önerilir.  SONUÇ BİLGİ DİNAMİK DİFFÜZYON ÜST ABDOMEN MRG  KLİNİK:  kc metastatik akciğer ca. kranial met?  TEKNİK: Çok sekanslı çok düzlemli inceleme yapılmıştır.  BULGULAR:  İnceleme dahilinde sağ hemitoraksta akciğer izlenmemiş olup pnömoektomi kavitesi izlenmiştir. Karaciğer büyüklüğü normal sınırlarda olup parankim intensitesi homojen, konturları düzenlidir. Karaciğer vasküler yapıları doğal olarak izlenmiştir. Karaciğer boynuna doğru herniye görünüm izlenmitir. Karaciğerde büyüğü segment  7 düzeyinde 26 mm boytunda T1'de hipodens, T2'de hafif hiperintens izlenen, diffüzyon sekanslarda kısıtlanma özelliği gösteren, arteriel fazda yoğun rim şeklinde genellikle kontrastlanan, geç fazda parankime göre daha hipointens olarak izlenen 3 adet lezyon dikkati çekmiştir (hipervasküler metastaz?). Ayrıca karaciğerde erken arteriel fazda kontrastlanan milimetrik birkaç adet noktasal odak dikkati çekmektedir. Sistemde eski MRG olmadığı için kıyaslamalı değerlendirme yapılamamıştır.  Safra kesesi ve yollarına ait patoloji saptanmadı. Dalak büyüklüğü normal, parankimi homojen intensitedir. Pankreasta yağlı atrofi izlenmektedir.  Her iki böbrek normal konum ve boyuttadır. Her iki sürrenal gland boyut ve intensitesi normal olarak değerlendirildi. Hepatoduedonal ligamen komşuluğunda paraaortik alanda milimetrik birkaç adet lenf nodu izlenmiştir.     SONUÇ BİLGİ
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  İlhan Yabaş
  10 Kasım 2021
  Mrb hocam pet sonucu budur bilgi verirseniz sevinrim Saygılarımla Serebral ve serebeller alanlarda FDG dağılımı fizyolojik sınırlardadır. Baş ve boyun yapıları incelendiğinde; patolojik boyutta ya da artmış FDG tutulumu olan lenf bezi mevcut değildir. Toraks kesitlerinde; akciğer parankim alanları incelendiğinde sağ akciğer üst lob posteriordan başlayıp alt lob süperiora devam eden, trakeaya posteriodan bası yapan, kostal plevrayı tutarak posteriorda toraks duvarına invaze, 10.5 x 6 x 9.1 cm boyutta ölçülen, mediastinel alana uzanım gösteren, kistik/nekrotik alanlar barındıran, düzensiz sınırlı primer malignite ile uyumlu hipermetabolik (SUVmax:22.7) kitle lezyonu izlenmiştir. Diğer akciğer parankim alanlarında hipermetabolik lezyon saptanmamıştır. Mediastende sağ paratrakeal yerleşimde büyüğü 2.1 x 1.1 cm boyutlu ılımlı hipermetabolik (SUVmax:4.4) lenf nodları mevcuttur. Bunun dışında mediastende kısa aksı 1 cm'i geçmeyen patolojik düzeyde FDG tutuluşu göstermeyen lenf bezleri de gözlenmiştir. Abdomino-pelvik görüntülerde abdominal aortada 6.1 cm çapa ulaşan anevrizmatik dilatasyon dikkati çekmiştir. Midede öncelikle yangısal süreçlerle ilişkili olabilecek artmış FDG tutulumları (SUVmax:5.5) izlenmiştir, takibi önerilir. İnen kolonda belirgin olmak üzere intestinel anslarda oral antidiyabetik kullanımına sekonder yoğun artmış FDG tutulumları nedeniyle bu alanlarda değerlendirme suboptimal kalitededir. Karaciğer, dalak, adrenal bezler ve üriner sistem yapıları fizyolojik sınırlarda FDG tutulumu göstermektedir. Her iki böbrekte büyüğü 2.5 cm boyutta ölçülen artmış FDG tutulumu göstermeyen ekzofitik kortikal kistler mevcuttur. Hipermetabolik özellikte lenf nodu ayırt edilmemektedir. Prostat bezi hipertrofik olup mesaneye indentasyon yapmaktadır. Görüntüleme alanına giren kas ve iskelet yapıları incelendiğinde sağ 3. kosta arka kolunda primer kitle invazyonu ile ilişkili olabilecek kontur düzensizliği ve sklerotik odak dikkati çekmiştir. Sağ iliak kemikte milimetrik boyutlu artmış FDG tutulumu göstermeyen insidental sklerotik lezyon izlenmiştir. SONUÇ - ÖNERİLER: Akciğerde kitle saptanan olguda metabolik karakterizasyon amacıyla istenen PET/BT görüntülerinde; - Sağ akciğerde görüntülenen, üst lob posteriordan başlayıp alt lob süperiora devam eden, toraks duvarı ve mediasten invazyonu yapmış, lobule konturlu kitle lezyonu malign karakterde hipermetabolik olup primer malignite ile uyumludur. Sağ 3. kosta arka kolunda primer kitle invazyonu ile ilişkili olabilecek kontur düzensizliği ve sklerotik odak dikkati çekmiştir - Sağ alt paratrakeal yerleşimde artmış FDG tutulumu gösteren lenf nodları mevcuttur. - Abdominal aortada 6.1 cm çapa ulaşan anevrizmatik dilatasyon dikkati çekmiştir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Mehmet
  27 Ekim 2021
  Hocam merhabalar geçtiğimiz günlerde nefes darlığı nedeniyle göğüsüme baktırdım ve acil doktoru BT incelemesi yaptı gayet sağlıklı olduğumu ama garanti olsun diye aşağıdaki raporumun 5. maddesinde yazan "Her iki hemitoraksta kotsal plevral yüzde yağlı nodüler kalınlık ARTIŞI İZLENMİŞTİR"i uzmana sormamı istedi. Çok evham yaptık lütfen siz açıklayabilir misiniz? bir sorun var mı? yoksa her şey yolunda mı? Raporum; TORAKS BT İNCELEMESİNDE ; 1- Aorta, pulmoner konus, her iki pulmoner arter normal olarak izlenmektedir. 2- Mediastinal genişlik olağandır. 3- Kalp normal büyüklük ve konfigürasyondadır. 4- Her iki akciğerin bronkovasküler dağılımı normal sınırlarda izlenmiştir. Pulmoner vasküler yapılar, ana ve segmental bronşlar normaldir. Akciğerlerin havalanması ve damarlanması normal sınırlardadır. 5- Her iki hemitoraksta kotsal plevral yüzde yağlı nodüler kalınlık ARTIŞI İZLENMİŞTİR 6- Plevral sıvı saptanmamıştır. 7- Kemik yapılar normaldir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  nimet karaman
  24 Ekim 2021
  merhaba; babamı haziran ayında kalp yetmezliğinden hastaneye yatırdığımızda yapılan tekikler sonucu akciğer kanseri olduğunu öğrendik..kendisinde ileri derece kalp yetmezliği solunum yetmezliği ve böbrek yetmezliği oldugu için ameliyat yapıalamdı riks grubunda olduğu için kemoterapi ve ışın tedaviside olamıyoruz. fakat hastamızın kaçıncı evre akciğer kanseri oldugunu öğrenemedik bize vekireln bilgi kötü huylu akciğer kanseri oldugu hakkında ..son gündür öksürük artışıi sürekli oksijen takvisyesi yapıyor ayrıca kendisini grip olarak nitelendirip vücüdünün ağrıdıgını söylüyor pet sonucu - biyoğpsi- beyin tomografisi aşağıdaki gibidir. pet sonucu :Sağ serebral hemisfer frontoparietal bileşkede hipometabolik alan izlenmiştir. (MR ile deeğrlendirilmesi önerilir.) Bilateral servikal zincirde artmış FDG tutulumu gösteren lenf nodu izlenmemiştir. Sağ akciğer üst lob lateralde 15 mm (SUVmax:8,89) ve anteriorda 17 mm (SUVmax:4,87) FDG tutulumu gösteren nodüler lezyonlar izlenmiştir. (Malignite açısından histopatolojik değerlendirme önerilir.) Ayrıca her iki akciğer üst loblarda FDG tutulumu göstermeyen silik buzlu cam opasiteler izlenmiştir. Mediastende patolojik düzeyde artmış FDG tutulumu gösteren lenf nodu izlenmemiştir. Bilateral aksillada patolojik düzeyde artmış FDG tutulumu gösteren lenf nodu izlenmemiştir. Karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalakta patolojik düzeyde artmış FDG tutulumu gösteren lezyon izlenmemiştir. Her iki böbrekte patolojik düzeyde artmış FDG tutulumu gösteren lezyon izlenmemiştir. Sağ sürrenal bezde patolojik düzeyde artmış FDG tutulumu gösteren lezyon izlenmemiştir. Sol sürrenalde FDG tutulumu gösteren (SUVmax:4,32) kalınlaşma izlenmiştir. (Hiperplazi?) biyopsi sonucu :AYRICA BİYOPSİ RAPORUDA AŞAGIDAKİ GİBİDİR MAKROSKOBİK BULGULAR : 4 ADET TOPLUCA YAKLAŞIK 2.1X0.4X0.1 CM ÖLÇÜLERİNDE KİRLİ BEYAZ RENKLİ BİYOPSİ MATERYALLERİ 4P- 1K TANI : ADENOKARSİNOM , AKCİĞER, KAMA BİYOPSİ EPİKRİZ : RESEPTÖR SONUÇLARI DAHA SONRA EK RAPORLA BİLDİRİLECEKTİR. NOT : İMMUNHİSTOKİMYASAL TTF-1, PD-L1 BOYALARI UYGULANDI. EK RAPOR (06.09.2021) : -PD-L1 (DAKO CLON 22C3) (-)’ TİR. beyin tomografi:Beyin MR İncelemesinde; Bulgular ; Sol vertebral arter hakimiyeti vardır. Sol serebellumda küçük kronik infarkt odağı vardır. Baziller arter kıvrımlıdır. Beyin bölgesinde ventrikül ve sulkuslar geniştir. Sağda frontoparietal bölgede kronik infarkt alanı mevcuttur. Porensefalik görünüm mevcuttur ve bu düzeyde parankimde küçük ensefalomalazik değişiklikler vardır. Kitle etkisi yoktur. Lateral ventriküller geniş değildir. Orbita bulbuslarında lensler görülmedi yardımcı olabilirmisiniz. Nasıl bir tedavi yöntemi uygulamalıyız
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  özknn1
  24 Ekim 2021
  gros boyutları 6,9 x 6,1 x 8,4 cm olarak ölçülen, hipermetabolik malign kitle lezyonu izlenmiştir (SUVmax: 12,2). Sol akciğer alt lobu tümüyle atelektatiktir ve atelektatik doku multikistik tarzda balpeteği görünümündedir. bilgi alma şansım varmı yardımcı olabilirmisinz
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  seda giresun
  20 Ekim 2021
  acaba sonucumu yorumlarmısın.? Güncel çalışmada sağ tistis önceki çalışmaya benzer karakterli inguinal kord yerleşimli olarak izlenmiştir. Ayrıca sol testis önceki çalışmada sol hemiskrotum yerleşimliyken güncel çalışmada ise sol inguinal kordda izlenmiş olup fizyolojik düzeyde nonspesifik heterojen hafif FDG tutulumu içermektedir (................?USG korelasyonu önerilir). Solda belirgin olmak üzere bilateral inguinal lenfatik zincirlerde en büyüğünün kısa aksı milimetrik -subsantimetrik boyutlu en büyüğünün çapı 7 mm'ye ulaşan minimal FDG tutulumu gösteren lenf nodlarınnda güncel çalışmada anlamlı değişiklik saptanmamıştır. Diğer infradifragmatik lenfatik istasyonlarda ve supradiafragmatik lenfatik alanlarda FDG dağılımında özellik yoktur. Karaciğer ve dalak parankiminde FDG dağılmıında özellik seçilmedi. Bilateral akciğer parankimal alanlarda FDG dağılımında özellik yoktur. Her iki meme düzeyinde subkutan meme protezi ile uyumlu görünüm izlenmiş olup bu alanlarda patolojik düzeyde FDG tutulumu saptanmamıştır. Eski PET çalışmasında sağ akciğer alt lob süperior segmentte 3 mm çapında izlenen patolojik düzeyde aktivite tutulumu içermeyen nodüler parankimal lezyonda güncel çalışmada anlamlı değişiklik saptanmamıştır. Her iki akciğer parankiminin diğer kısımlarında aktivite dağılımında özellik yoktur. Serebral ve serebellar hemisferlerde beklenen düzey ve simetride FDG dağılımı mevcuttur. SONUÇ: Servikal inguinal lenfatik zincirlerde milimetrik - subsantimetrik boyutlu eski çalışmaya göre anlamlı değişiklik göstermeyen minimal metabolizma içeren lenf nodları saptanmıştır. Bu görünümde ön planda nonspesifik enfektif - enflamatuar proseslere sekonder reaktif değişiklikler düşünülmekle birlikte düşük FDG afiniteli malign prosesler dışlanamaz. Bunun dışında FDG afiniteli fokal artmış metabolizma içeren lezyon saptanmamıştır.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Pelin Karahan
  19 Ekim 2021
  Hocam teşekkür ederim önceki yanıt için.Eklemeyi unuttuğum detay ilk pette suv max 2.5, ara pette 1.5 ve son pette 1.4 olan odak sağ aksillar bölgede cerrahi girişim hattında hafif düzeyde difuz tarzda artmış olarak yazılmış her üç pet raporunda da. biyopsi alınan bölgeyi mi kastediyor acaba? son olarak hocam radyoterapi ile bu kalıntılar yok edilemez mi?tekrar teşekkür ederim.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Pelin Karahan
  19 Ekim 2021
  Merhaba hocam.umarım mesajımı görürsünüz…39 yaşında kadın hastayım.mayıs ayında vena cava superior sendromu sonucunda çekilen tomografi ve tetkikler sonucunda biyopsi ile evre2a primer mediastinel b hücreli lenfoma tanısını aldım. kemik iliğim temiz geldi ve diğer kilo kaybı vs gibi belirtiler yoktu.mayıs ayında çekilen emarda 85x63mm boyutunda kitle görüldü.yine mayısta çekilen pet raporunda "ön mediasten bölgede uzanan kitlesel görünümlü dansite alanlarında artmış fdg18 tutulumu suv max 21 ,sağ supraklavikuler ve sol hiler lenf nodlarında artmış fdg18 tutulumu suv max 10.6, sağ aksilar bölgede hafif düzeyde difüz tarzda artmış fdg18 tutulumu suv max 2.5" olarak sonuç geldi. mayıs ayı sonunda dar epoch protokolüyle tedaviye başlandı. ağustos ayında 3.kürden sonra yeni pet çekildi. pet sonucu "ön mediastende dansite alanlarında artmış fdg18 tutulumu suv max 3.4, sağ supraklavikuler ve sol hiler lenf nodlarında artmış fdg18 tutulumu izlenmedi, sağ aksilar bölgede hafif düzeyde difüz tarzda artmış fdg18 tutulumu suv max 1.5 olarak sonuç geldi. “Sayısal,boyutsal ve metabolik regresyon mevcuttur. Tedaviye kısmi metabolik yanıt ile uyumludur." olarak rapor geldi. Kalan 3 kürü tamamladım ve son pette ağustosta suvmax 3.4 olan 2.1, 1.5 olan 1.4 suv max değerlerinde ölçüldü ve yine kısmı yanıt olarak sonuç geldi. takip eden doktorlarımsa (üniversitede prof ikiside) pet görüntüleriyle raporu uyumsuz buldu ve kurulda radyologdan görüş alacakkarını ve ona göre ne yapılacağına karar vereceklerini söyledi.görüntülerde parlama çok silik düzeydeymiş rapordaki değerlere göre.doktorum biteceğine çok emindi ama rapor öyle gelmedi.pet görüntüleriyle raporun uyumsuz olduğu durumlar olabilir mi?doktorum bu şekilde de bırakıp seni takip edebiliriz dedi. bu doğru bir yaklaşım olur mu? crp değerlerim 2.kürden beri, ldh değerlerim 5.kürden beri normalde.başka alternatif ne olabilir?ilave kür mü düşünülür yada radyoterapi mi? çok teşekkür ederim.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Nur Özcan
  19 Ekim 2021
  Merhaba hocam, eşimin PET-CT sonucunu yorumlayabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Karaciğerde üç odakta patolojik 18F-FDG tutulumu. 18F-FDG TÜM VÜCUT POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİSİ Klinik Bilgi: Akciğer Ca - ICD-10 Kodu:C34 - Yeniden evreleme amacıyla PET/BT istenmiştir. Çekim Tekniği: Hastaya 6 saat açlığı takiben kan glukoz düzeyi 105 mg/dl iken iv yoldan 7.52 mCi 18F-FDG (fluorodeoksiglukoz) bileşiği verilmiştir. 1 saat sonra tüm vücut protokolü kullanılarak verteksten uyluk seviyesine kadar PET görüntüleri elde edilmiştir. Kontrast kullanılmaksızın elde edilen aksiyel BT görüntüleri gama ışını azaltımı düzeltilmesi ve 18F-FDG uptake'inin lokalizasyonunu belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Bulgular: Verilen radyofarmasötiğin normal fizyolojik birikim yerlerinde toplandığı gözlenmiştir. Ayrıca; - Sağ hemitoraksta pnömonektomi poşu periferinde minimal 18F-FDG tutulumu (SUVmax:2.1) izlenmiştir (inflamasyon?). - Toraksta aorta ve kalp çevresinde öncelikle fizyolojik nitelikte değerlendirilen bölgesel metabolizma artışları (SUVmax:9.2) mevcuttur. - En büyüğü segment VII de olmak üzere karaciğer içerisinde üç odakta patolojik 18F-FDG tutulumu (SUVmax:28.4) gözlenmiştir. - Paratrakeal lenf nodlarında ve vücutta diğer alanlarda patolojik 18F-FDG tutulumu saptanmamıştır. -Karaciğerde üç odakta patolojik 18F-FDG tutulumu.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Pelin Karasu
  17 Ekim 2021
  Serebral ve serebellar hemisterlerde PEl rezolusyon limitleri içerisinde bekienen duzey ve simetride FDG dağlımı 1Zlenmiştir. Subkortikal yapilar normal gorunumdedir.Sag vokal kord anteriorunda yerleșimli hatit hipermetabolik kalinlik atiş alani izienmektedir (SUDmax:3.33).Bilateral üst juguler lenfatik lojlarda hafifçe artmiş FDG tutulumu gösteren reaktif hiperplazik değişikikderagisindan anlamli lent nodları dikkati çekmektedir (Sol için SUDmax:2.46).Bilateral maksiller sinüste mukus kalınlik artişları dikkati çekmektedir. Diger kafa taban-boyun yapilarında ve servikal lenfatik zincirlerde fizyolojik sınırlarda FDG dağilımı izlenmektedir.Bilateral aksiller lenfatik lojda sağda daha belirgin olmak üzere yaği hilusu belirgin minimal hipermetabolk lent|odlan dikkati çekmektedir (SUDmax:1Mediastende bilateral alt paratrakeal alanlarda reaktif hiperplazik deßişiklikler açısindan anlam metabolik aktivite gostermeyen ent nodlari mevcuttur.indan anlamlı kaydadegetinda stermeyeag akciger ust lob apikoposterior segment yerleşimli milimetrik nodül PET rezolüsyon sini kalmaktadir. Sol akciger linguler segment tissur komşulußunda kaydadeßer metabolik aktivite dißer milimetrik heterojen dansite artim alanı dikkati çekmektedir. Diger akciger parankim sahalarino ryon mediastinal lentatik istasyonlarda patolojik sayilabilecek FDG tutulumu gösteren herhang Di gözlenmemiştir.Sirt bolgesi orta hat saginda skapular komşulukta subkutan yagi planda inflamatuar karakterde xan dikkati gekmektedir (SUDmax:2.40).Karacißgerde fizyolojik Sinrlarda FDG dagiliımı izlenmektedir. Dalak hilusundan aksesuar dalak lenine deßerlendirilen düzgün konturlu nodüler 14 mm çapli hipodens gorünum izlenmektedir.Bilateral inguinal lenfatik lojlarda yagli hiluslarn belirgin kaydadeğer metabolik aktivite göstermeyen lent noola reaktif gorunümiu izlenmektedir. Diger abdominopelvik organ yapilarinda, lentatik zincirlerde, peritoneal-seroza yüzeylerde ve sürrenal lojlarnda patolojik sayılabilecek FG tutulumu gosteren herhang bir odakaptanmamiştir.L3 vertebrada ve sakrum sol lateral kesiminde sklerotik kemik adacg) ile uyumlu gorünum izlenmektedir. Servikal vertebralarda özellikle C6-C7 vertebralarda BT kesitierinde dejeneratif deß'şiklikier ile uyumlu bulgular dikkati çekmektedir. Iskelet sisteminin inceleme alanina giren diger kesimlerinde FDG daßlimi fizyolojik görünümdedir.inceleme alanına giren tüm vücudun diger kisimlarinda patolojik sayilabilecek FOG tutulum odagi saptanmamıştır. Vücudun geri kalan kesiminde F-18 FDG nin fizyolojik biyodağılimı izlenmiştir.Yorumlar ve OnerilerSag vokal kord anteriorunda bilinen primer tumoral leryonda hafit hipermetabolIk tutulum dikkaticekmektedir.Bilateral üst juguler lenfatik lojlarda reaktif natüriü minimal-hafif hipermetabolik lent nodlan mevcuttur.Inceleme alanına giren tüm vücudun diger kisimlannda primer TMin metastazilehine degerlendirilebilecel bulgu saptanmamigtir.ebilecek
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Mahir Mehraliyev
  16 Ekim 2021
  Merhaba
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Nursena Oğuz
  16 Ekim 2021
  Hocam Annem (54) 2020 yılında Meme Ca teşhisi koyuldu şuan Transtuzumab tedavisine devam ediyor son BT çekimindeki bulgu şöyledir -Sağ akciğer alt lob anterolateral kesimde ve orta lob lasteral kesimde nodülerdansite artışları ve atelektazik değişiklikler izlendi. (RT'ye sekonder? Takip önerilir) yorumlarsanız çok sevinirim . -Uterus fundus anteriorda uterusa göre daha az kontrastlanan alan izlenmektedir.(Myoma uteri?) -Sol adneksiyel lojda 3 cm boyutunda 35 HU dansitede nodüler görünüm izlenmektedie.(Hemorajik kist?) Bu bulgular için kadın doğum uzmanına danıştık hocam
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  meltem karayel
  04 Ekim 2021
  sol 4.kot anterolaterde yaklaşık 25 mm çapında sklerotik kemik lezyonu izlendi(metastaz?) bu ne anlama geliyor hocam şimdiden teşekkürler.
  Cevap :
  Uzman Hekim Sevinç Bilgin
 • Soru :
  RAMAZAN USTA
  02 Ekim 2021
  Merhabalar hocam ,babam 73 yaşında 28.09.2021 günü çekilen PET bilgileri aşağıdaki gibidir.Hocam,babamın durumu nedir.Kaçıncı evrede ve tedavisi nasıl olur.Şimdiden teşekkür eder,hayırlı günler dilerim YAPILAN TETKİK: Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) TARAYICI MODEL: GE Discovery IQ Entegre PET/BT KULLANILAN RADYOFARMOSOTİK: 7.0 mci F-18 Florodeoksiglukoz (FDG) TANI/ÖNTANI: Akciğer ca?, ICD-10 KODU: C34, ENDİKASYON: Tanı Açlık süresi: 6 saat, Glukoz düzeyi: 92 mg/dl, Enjeksiyon saati: 12.30, Çekim saati: 13.30 Çekim kapsama alanı: Verteks-Üst uyluk, Yatak pozisyon sayısı-süresi: 8-2 dk PET/BT çalışmasının BT bölümü tanısal amaçlı olmayıp atenüasyon koreksiyonu ve anatomik korelasyon için çekilmiştir. BULGULAR ve SONUÇ: Baş-Boyun İncelemesinde: Boyunda sağ periparotideal milimetrik lenf nodunda artmış FDG tutulumu (SUVmax:4.87) izlenmiştir (reaktif hiperplazik lenf nodu?, radyolojik korelasyon önerilir). Toraks-Mediasten İncelemesinde: Sağ akciğer apeksinde plevral tabanlı yaklaşık 60x50 mm boyutlu ortası nekrotik ametabolik görünümlü kitlesel lezyonda artmış FDG tutulumu (SUVmax:15.41) izlenmiştir. Lezyondaki FDG tutulumu malignite seviyesindedir. Histopatolojik verifikasyon önerilir. Sağ akciğer üst lob posterior segmentte subplevral milimetrik nodüler dansite artım alanında patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Sağ akciğer üst lob anterior segmentte milimetrik kalsifiye nodülde patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Mediastende sağ alt paratrakeal büyüğü 19x10 mm boyutlu birkaç adet lenf nodunda ve sağ akciğer hiler bölgede artmış FDG tutulumu (SUVmax:4.12) izlenmiştir. Bu bulgu metastaz açısından şüpheli olarak değerlendirilmiştir. Mediastende ayrıca paratrakeal, aortopulmoner bölgelerde patolojik FDG tutulumu göstermeyen milimetrik lenf nodları da mevcuttur. Batın-Pelvis İncelemesinde: Patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir. Kas-İskelet Sistemi İncelemesinde: Sağ iliak kemik posterioru-sakroiliak eklem komşuluğundaki sklerotik değişiklik alanlarında ve sağ iliak kemikteki milimetrik lezyonda patolojik FDG tutulumu izlenmemiştir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  aslan ünlüer
  28 Eylül 2021
  Makroskopik 1- 0,3 cc hacminde kürete nitelikte biopsi materyali. 1K (-) 2- 15 cc hacminde vücut sıvı. H, HE,PAP, HB (+) Histokimya PAP (Boyandı.) MGG (Boyandı.) H.E (Boyandı.) İmmunohistokimya CK7: Pozitif (+) P40: Pozitif (+) PanCK : Pozitif (+) Ki- 67 indeksi: %40 TTF1: Negatif (-) CD56: Negatif (-) Napsin A: Negatif Sinaptofizin: Negatif (-) CDX2: Negatif (-) CK20: Negatif (-) Tanı 1- NON-SMALL CELL KARSİNOMA 1- Sağ akciğer ana bronşa dıştan bası yapan kitleden bronkoskopik biopsi materyali. 2- KARSİNOM HÜCRELERİ 2- Bronş lavajı sitoloji Yorum - Mevcut histomorfolojik ve immünhistokimyasal bulgular ön planda Skuamöz Hücreli Karsinom ile uyumludur. babam 70 yaşında şeker, tansiyon ve kalp yetmezliğide var.bu rapora göre şu anda ne yapmalı nasıl bir yol izlemeliyiz .Kaçınçı evredeyiz? Kanser aşısı hakkında düşünceniz nedir yaptırsak faydası olabilirmi. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  Mehmet Akif
  25 Eylül 2021
  BULGULAR: Baş – boyun: Bilateral servikal 2A,2B düzeylerinde, submansibular, submental alanlarda kaydadeğer F18-FDG tutulumu izlenmeyen bazıları ise hafif hipermetabolik (SUVmaks:1,6) reaktif lenf nodları mevcuttur. Bilateral kord vokal larengeal vestibül posteriordaki hipermetabolik görünüm izlenmiş olup, fizyolojik tutulum lehine değerlendirilmiştir. Her iki tiroid lobunda kaydadeğer FDG tutulumu göstermeyen kalsifikasyon içeren nodüler lezyonlar izlenmektedir.USG korelasyonu önerilir. Sağ supraklavikular alanda en büyüğü yaklşaık 12x10 mm boyutlarında hafif orta düzeyde hipermetabolik (SUVmaks:3,7) birkaç adet lenf nodu izlenmektedir. Diğer baş boyun bölgesi yapılarında patolojik F18-FDG tutulumu izlenmemektedir. PET BT rezolüsyon sınırları içerisinde serebral – serebellar hemisferlerde fizyolojik F18-FDG tutulumu izlenmektedir. Toraks ve mediasten: Sağ akciğer üst lob anterior segment lateral subplevral alanda yaklaşık 15x12 mm boyutlarında artmış F18-FDG tutulumu (SUVmaks:4,3) gösteren nodüler lezyon izlenmektedir. Bunun dışında sağ akciğer üst lob anterior segmentte ve sol akciğer üst lob apikal segmentte subplevral alanlarda nonmetabolik milimetrik nodüler dansiteler mevcuttur. Diğer akciğer parankim alanlarında yer kaplayıcı lezyon ya da patolojik F18-FDG tutulumu gösteren herhangi bir alan izlenmemektedir. Mediastende sağ üst-alt paratrakeal alanda santim subsantim boyutlu artmış F18-FDG tutulumu (SUVmaks:5,4) gösteren birkaç adet lenfadenopati mevcuttur.Ayrıca aortikopulmoner pencerede kaydadeğer FDG tutulumu göstermeyen reaktif lenfadenopatiler izlenmektedir. Her iki meme parankiminde ve her iki aksiller fossada patolojik F18-FDG tutulumu gösteren herhangi bir alan izlenmemektedir. Abdomen ve pelvis: Çıkan kolonda özellikle çekum lojunda yoğunlaşan hipermetabolik (SUVmaks:21,8) görünüm izlenmektedir. Karaciğer, dalak parankimlerinde, her iki surrenal glandda,serozal – peritoneal yüzeylerde, diğer abdominopelvik organ yapılarında ve lenfatik lojlarda patolojik F18-FDG tutulum alanı izlenmemektedir. Kas-iskelet sistemi: T1 vertebra korpusunda, sakrum sağ lateraldeki sklerotik odaklarda ve her iki sakroiliak kelmedeki sklerotik alanlarda patolojik FDG tutulumu izlenmemektedir. İnceleme alanına giren diğer kas kemik yapılarında ve kemik iliği lojlarında patolojik F18-FDG tutulumu izlenmemektedir. SONUÇ: - Sağ akciğer üst lob anterior segment lateral subplevral alanda hipermetabolik nodüler lezyon ile sağ akciğer üst lob anterior segmentte ve sol akciğer üst lob apikal segmentte subplevral alanlarda nonmetabolik milimetrik nodüler dansiteler; hipermetabolik nodüler lezyondan histopatolojik verifikasyon önerilir, - Mediastende sağ üst-alt paratrakeal alanda hipermetabolik birkaç adet lefadenopati ( reaktif?), - Sağ supraklavikular alanda hafif orta düzeyde hipermetabolik birkaç adet lenf nodu ( reaktif?); USG ile korelasyon önerilir, - Çıkan kolonda özellikle çekum lojunda yoğunlaşan hipermetabolik görünüm izlenmiş olup ön planda fizyolojik tutulum / enflamasyon lehine değerlendirilmekle birlikte klinik korelasyon ve gereklilik halinde kolonoskopik inceleme önerilir. - T1 vertebra korpusunda, sakrum sağ lateraldeki sklerotik odaklarda ve her iki sakroiliak kelmedeki sklerotik alanlarda patolojik FDG tutulumu izlenmemektedir.
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan
 • Soru :
  alper esen
  22 Eylül 2021
  Rektum ca Teknik: 8 saatlik açlık sonrası hastaya oral kontrast verilmesini takiben8.80mCi F-18 FDG (Florodeoksiglukoz) enjeksiyonu yapılarak uygun koşullarda 60 dakika istirahat etmesi sağlanmıştır. Verteksten dizlere dek uzanan alana 3D PET/BT görüntülemesi yapılmıştır. Elde edilen görüntüler BT ile atenüasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra transaksiyel, koronal ve sagital düzlemde kesitler alınarak görsel ve sayısal olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Beyinde yüksek düzeyde fizyolojik F-18 FDG tutulumu nedeniyle değerlendirme suboptimaldir. Değerlendirilebildiği kadarıyla belirgin patolojik F-18 FDG tutulumu izlenmemektedir. Sağ palatin tonsil lokalizasyonunda asimetrik artmış F18 FDG tutulumu gözlenmiştir(SUVmax: 5.92, reaktif?). Klinik-radyolojik korelasyon önerilir. Mediastinal lenf nodu istasyonlarında mediastinal kan havuzu düzeyinin üzerinde belirgin patolojik F18 FDG tutulumu saptanmamıştır. Sağ akciğer alt lob anterobazal segment düzeyinde izlenen 18 mm çaplı yumuşak doku dansite alanında patoloijk F18 FDG tutulumu tespit edilmiştir(SUVmax: 6.22). Gereklilik halinde histopatolojik değerlendirme önerilir. Sağ akciğer alt lob lateral bazalde izlenen milimetrik nodüler yapıda patolojik F-18 FDG tutulumu izlenmemiştir. Abdomen/pelviste geçirilmiş operasyona sekonder anatomik-metablik değişiklikler gözlenmiştir. İzlenebildiği kadarıyla; 17.05.2021 tarihli MRG raporunda splenik arter trasesinde belirtilen anevrizmal yapı lokalizasyonuna uyabilecek alanda fokal artmış F18 FDG tutulumu dikkati çekmiştir(SUVmax: 9.28). Klinik değerlendirme önerilir. Barsak anslarında yer yer gözlenen FDG tutulumu öncelikle fizyolojik tutulum lehine yorumlanmıştır. Uterus ve overler izlenmedi(opere?). Rektum izlenmemiştir(opere). Sol alt kadranda ostomi izlenmiştir. İskelet sisteminde patolojik F-18 FDG tutulumu izlenmemiştir. Diğer vücut alanlarında F-18 FDG'nin normal fizyolojik dağılımı izlenmektedir. *Değerlendirme mevcut teknik olanaklar ve güncel tıbbi bilgiler doğrultusunda yapılmıştır. İncelemenin hastanın klinik, muayene, laboratuvar ve varsa patoloji bulguları ile birlikte değerlendirilmesi önerilir.SONUÇ BİLGİ hocam annemın bu hafta cıkan pet raporu annem 2016 da rektum ca amelıyatı oldu 2021 haziranda ise papıller tıroıd kanserı operasyonu gecırdi mayıs ayında amelıyat oncesi yapılan tomografısınde yukardaki sonuctakı kıtle aynı boyutta ızlendi doktorumuz herhangi bir tedavıye gerek gormedi su anda atom ıyot tedavısı ıcın gıttıgımızde yukardakı pet sonucu cıktı durumun kanserle alakası varmı saygılar
  Cevap :
  Uzman Hekim Halil Alper Özkan

ONLINE RANDEVU

Online Randevu KENDİM RANDEVUALMAK İSTİYORUM

Buradan randevunuzu tarih ve uzmanınızı seçerek 7/24 planlayabilirsiniz.

Online Randevu BENİ ARAMANIZI İSTİYORUM

Randevu formunu doldurun, Çağrı merkezimiz sizi arasın. Randevunuzu bizimle planlayın.